Algemen Voorwaarden

Definities
Minn: gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Olga Lincautan, handelend onder de naam “Minn”; gevestigd te Borgerhout en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het BTW nummer BE 0837.184.432. 

Opdrachtgever: de wederpartij van Minn zijnde diegene die de opdracht aan Minn heeft verstrekt tot het vormgeven van een feest, of in wiens naam Minn een huwelijk, evenement, huwelijksaanzoek of verlovingsfeest organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd. 

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. 

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Minn alsmede op alle overeenkomsten en alle overige rechtsverhoudingen tussen Minn en Opdrachtgever met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. 

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht. 

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door Minn uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Minn niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.

2.4 De Overeenkomst tussen Minn en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Minn van een door Opdrachtgever ondertekende offerte.

2.5 Indien Minn op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een getekende overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, is Opdrachtgever gehouden de door Minn gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

2.6 In geval de Overeenkomst tussen Minn en meerdere Opdrachtgevers wordt gesloten, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Minn overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Minn gewenste vorm en wijze aan Minn ter beschikking worden gesteld.

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Minn onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Minn ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Minn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Minn bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever de door Minn noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde Minn in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien heeft Minn in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

3.6 Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan Minn schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten.

3.7 Opdrachtgever dient op de dag van het feest zorg te dragen voor een gezonde maaltijd voor Minn en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan drie uur rijden van de woning van Minn is gelegen dan zal Minn de kosten van een hotelovernachting bij Opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen Minn en Opdrachtgever hierover plaatsvinden.

3.8 Opdrachtgever geeft toestemming aan Minn tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Minn.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Minn is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door Minn van de door Opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 40% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 6.1.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Minn het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.

4.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

4.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

4.5 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Minn overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Minn om de opdracht correct uit te voeren.

4.6 De stylingmaterialen die Minn ter beschikking stelt blijven eigendom van Minn met uitzondering van (verse) bloemen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan Minn worden geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde aan Minn te vergoeden.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Minn de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

5.3 Minn behoudt zich het recht voor om – indien er meer dan vijf maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst – de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. Minn is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

5.4 Bovendien mag Minn het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Minn, dat in redelijkheid niet van Minn mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Minn zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Minn zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 

Artikel 6 - BETALING
6.1 Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de volledige vormgeving van een bruiloft, wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd: 50% bij het tot stand komen van de Overeenkomst, 30% halverwege en 20% een week na het feest of event. 

6.2 Betaling door Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Minn anders is overeengekomen.

6.3 Na de dag van het feest of event ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de Overeenkomst.

6.4 De door Minn gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen België worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,35 per gereden kilometer.

6.5 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

6.6 Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment zal Minn aanspraak maken op: 

 Artikel 7 - ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES
7.1. Klachten dienen binnen 1 week na ontdekking en uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van de het plaatsvinden van je event, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Minn te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Minn in staat is adequaat te reageren.

7.2 Minn dient in staat te worden gesteld de ingediende klacht te controleren. Het tijdig indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van de op haar rustende (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.  

Artikel 8 - ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
8.1 Minn heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever indien de inhoud van de Overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van Minn onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

8.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Minn op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Minn de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

8.3 Indien Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt c.q. annuleert, dan zullen overeengekomen honorarium en de door Minn gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan de artikel 4.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 75% bij annulering tot 8 weken voor de dag van het event; 90% bij annulering 3 tot 8 weken voor de dag van het event en 100% bij annulering in de laatste 3 weken voor de dag van het event of bij annulering op de dag van het event. 

Artikel 9 - AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Minn zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Minn onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Minn voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Minn die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Minn slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het overeengekomen honorarium. Minn is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever ingeschakelde leverancier(s).

9.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Minn in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Minn toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.3 Minn is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Minn gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.

9.4 Als Minn bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meer derden inschakelt als bedoeld in artikel 4.2 dan is Minn nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt. Als een derde zijn of haar aansprakelijkheid heeft beperkt dan heeft Minn de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

9.5 Minn is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Minn of derden. 

Artikel 10 – VRIJWARING
10.1 Opdrachtgever vrijwaart Minn voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Minn onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Minn en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

10.2 Opdrachtgever vrijwaart Minn voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

10.3 Opdrachtgever vrijwaart Minn voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4.

10.4 Indien Opdrachtgever aan Minn informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 - OVERMACHT
11.1 Minn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Minn niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval, diefstal, brand, weersinvloeden, verkeersbelemmeringen, stroomstoringen en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht.

11.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Minn op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan Minn bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

11.3 Voor zoveel Minn ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Minn gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 – GEHEIMHOUDING
12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Minn gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Minn zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Minn niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade. 

Artikel 13 – INTELLECTUELE EIGENDOM
13.1 Minn behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

13.2 Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Minn, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Minn toegestaan.
 
Artikel 14 – GESCHILLEN
14.1 Geschillen tussen Minn en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Minn.

14.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Minn zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 15 – TOEPASSELIJK RECHT
15.1 Op elke rechtsverhouding tussen Minn en Opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.